Kontakt:

Stouge ApS - No Limit Solution
Glückstadtsvej 2, 1. tv.
2100 KBH. Ø.
DK - Danmark
Mobil: +45 2090 1011
Mail: info@stouge.dk


ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for STOUGE APS – NO LIMIT SOLUTION.

§ 1. GENERELT
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, der finder anvendelse i det omfang de ikke ved udtrykkelig skriftlig aftale fraviges mellem parterne.
Disse salgs- og leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud.

§ 2. TILBUD
Tilbud er bindende for Stouge ApS i 30 dage fra tilbudsdato.
Tilbud skal accepteres skriftligt (mail) af kunden.
Stouge ApS forpligter sig først til kreditsalg ved ordrebekræftelse, ikke ved tilbudsafgivelse. Alle ordrebekræftelser er med forbehold for force majeure situationer, herunder strejker og lockout, samt ethvert forhold, der skyldes mangel på materialer.
Såfremt kunden ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af Stouge ApS standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt.
Produktionsudstyr, tegninger og lignende, der indgår i grundlaget for et tilbud er altid at betragte som Stouge ApS ejendom.

§ 3. PRISER, UDLÆG, MV
Alle priser er – med mindre andet er specifikt angivet – baseret på leverancer på enten 1/1 eller ½ Europapaller. Stouge ApS forbeholder sig ret til at fakturere disse ved levering.
Prisen forudsætter, at det beordrede kvantum aftages samtidig. Stouge ApS forbeholder sig ret til dellevering.
Værktøjsomkostninger samt film- / klichéudgifter debiteres særskilt. Hvis køber har anmodet om udarbejdelse af skitser, layout, prøver osv. er Stouge ApS berettiget til at få omkostninger til dette dækket.
Kunden betaler værktøjs- og film- / klichéomkostninger efter regning.
Stouge ApS forbeholder sig ret til at kassere film / klichéer og værktøjer, hvis de i en periode på 2 år ikke har været anvendt.

§ 4 BETALING
Betaling skal ske senest 30dage efter leveringen.
Betaling skal finde sted ved de med fakturaen vedlagte girokort eller kontooverførsel. Fakturanummer skal påføres ved betaling.
Betales købesummen ikke rettidigt påløber uden varsel herom morarenter fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbegyndt måned. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.
Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.
Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

§ 5. EJENDOMSFORBEHOLD
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.
§ 6 EJENDOMSRET, OPHAVSRET, MV.
Konstruktionsprøver, værktøj, film, klicheer, udarbejde dummy og prøver samt tegninger er Stouge ApS' ejendom.
Disse kan kun udleveres til kunden, hvis der er indgået en skriftlig aftale herom.
Eventuelt udleverede konstruktionsprøver, værktøj, film, klicheer, udarbejde dummy og prøver samt tegninger må ikke uden Stouge ApS' forudgående skriftlige samtykke, kopieres, offentliggøres, overdrages eller på anden måde gøres tilgængelige for tredjemand.

§ 7. LEVERING OG FORSINKELSE
Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
Levering til køber sker for købers regning og risiko.
En overskridelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.
Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.
Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 1 måned.

§ 8. ÆNDRINGER
Enhver ændring af ordrespecifikation, herunder annullering, kan kun accepteres, hvis ordren ikke er taget i produktion, og skal for at være gyldig, være skriftlig bekræftet af Stouge ApS.
Såfremt ordren er taget i produktion på det tidspunkt, hvor den på kundens opfordring annulleres, er kunden forpligtet til at betale for det arbejde, der er udført indtil ordren stoppes.

§ 9. MANGLER
Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, dog senest 8 dage efter varernes modtagelse, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.
Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Der hæftes ikke for fejl i trykket, herunder stavefejl, såfremt kunden enten selv har fået fremstillet film- / klichémateriale eller har godkendt korrektur.
For mindre farveafvigelser garanteres ikke.
Oplagsstørrelsen kan af tekniske grunde variere +/- 10 %.
Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
Har køber ikke inden 14 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

§ 10. MISLIGHOLDELSE
Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

§ 11. ANSVARSBEGRÆNSNING
Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
Stouge ApS er ikke ansvarlige for de leverede varers illustrationer, tekster, varemærker, formgivning og lignende på lovligvis kan markedsføres i Danmark og udlandet. Dette ansvar påhviler udelukkende kunden.

§ 12. LOVVALG OG VÆRNETING
Eventuelle tvister mellem parterne afgøres efter dansk ret, med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist som ikke kan løse i mindelighed, skal indbringes for retten ved Stouge ApS' værneting.